Hệ thống chưng cất bằng hơi acid, máy rửa bằng hơi acid