Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: RV 10 Basic V

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: RV 3 FLEX

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: RV 3 V

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: RV 3 V-C

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: RV 8 FLEX

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: RV 8 V 

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: RV 8 VC

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: RV 10 Digital V

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: C 3000 isoperibol

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: C 6000 global standards package 1/10

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: C3000 Isoperibol Package 1/12

Liên hệ

Thương hiệu: IKA - Đức Mã sản phẩm: C3000 Isoperibol 2/10